Meditation classes

Hanoi
Meditation Center

081-365-8097 | 081-385-8097
Villa No 7, 18 Pham Hung, My Dinh 2, Nam Tu Liem, Ha Noi

Hanoi Meditation Center
Thời gian học

Tiết họcThời gianChương trình
Class 1 8:30 AM ~ 10:30 AM Thiền
Class 2 10:30 AM ~ 12:30 PM Thiền
Class 3 12:30 PM ~ 14:00 PM Thiền
Class 4 14:00 PM ~16:00 PM Thiền
Class 5 16:00 PM ~ 18:00 PM Thiền
Class 6 18:00 PM ~ 19:00 PM Thiền
Class 7 19:00 PM ~ 21:00 PM Bài giảng và thiền
Class 8 21:00 PM ~ 22:30 PM Thiền